Regulamin
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania ze z internetowego serwisu Podpisz.to dostępnego pod adresem http://podpisz.to.

 • 1.2. Właścicielem Serwisu jest Ensila Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ulicy Ogrodowej 6/206, 59-700 Bolesławiec wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, pod numerem KRS: 0000102716, o numerze NIP: 611 243 8377, o numerze Regon: 23 111 8406, o kapitale zakładowym 51.000 zł;

 • 1.3 DEFINICJE:

  • 1.3.1. Operator Serwisu, Operator Podpisz.to – Właściciel internetowego serwisu Podpisz.to, o którym mowa w pkt 1.2 Regulaminu.

  • 1.3.2. Serwis, Podpisz.to - internetowy serwis Podpisz.to dostępny pod adresem http://podpisz.to.

  • 1.3.3. Podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o podpisie elektronicznym. Podpis elektroniczny nie jest bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego i przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.

  • 1.3.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez rejestrację w Serwisie zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem Podpisz.to.

  • 1.3.5. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

  • 1.3.6. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • 1.3.7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

  • 1.3.8. Konto Użytkownika, Konto – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Użytkownika, w którym gromadzone są dane osobowe Użytkownika, umożliwia zawieranie umów z wykorzystaniem Serwisu a także zawiera informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

  • 1.3.9. Ustawa o podpisie elektronicznym - ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 262),

  • 1.3.10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 • 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 2.1. PODPISYWANIE UMÓW

  • 2.1.1. Główną usługą Podpisz.to jest umożliwienie Użytkownikom Serwisu zawierania umów cywilnoprawnych z wykorzystaniem Podpisu elektronicznego na zasadach opisanych w Regulaminie.

  • 2.1.2. Podpisywanie umów polega na złożeniu konsensualnych oświadczeń woli w postaci elektronicznej z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w ramach Podpisz.to na zasadach określonych w pkt. 3.

  • 2.1.3. Umowa może zostać zawarta pomiędzy Użytkownikami posiadającymi dowolny status weryfikacji danych osobowych. Serwis nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych osobowych użytkowników.

  • 2.1.4. Użytkownicy mogą zawierać, w granicach dopuszczonych prawem, wszelkie umowy cywilnoprawne z wykorzystaniem Serwisu, dla których przepisy prawa nie przewidują wymogu zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności lub innej formy szczególnej (aktu notarialnego, formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, data pewna), chyba że zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej a dla ważności umowy wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej (bez zastrzeżenia rygoru nieważności).

  • 2.1.5. Zgodnie z art. 8. ustawy o podpisie elektronicznym nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.

 • 2.2. KONTO UŻYTKOWNIKA

  • 2.2.1. Konto Użytkownika jest prowadzone zarówno dla Konsumentów jak i Przedsiębiorców

  • 2.2.2. Logowanie do Konta Użytkownika odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.

  • 2.2.3. W przypadku zapomnienia hasła, każdy Użytkownik ma możliwość jego odzyskania. Proces odzyskania hasła:

   • 2.2.3.1. Użytkownik podaje adres e-mail przypisany do Konta,

   • 2.2.3.2. Na adres e-mail wysyłany jest link potwierdzający.

   • 2.2.3.3. Użytkownikowi wyświetla się w oknie przeglądarki, pytanie pomocnicze. Jeśli odpowie na nie prawidłowo hasło zostanie wyświetlone w przeglądarce.

  • 2.2.4. Operator Podpisz.to nigdy nie będzie prosił o podanie hasła w żaden sposób.

 • 2.3. NEWSLETTER

  • 2.3.1. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości mogącej zawierać informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach.

  • 2.3.2. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

  • 2.3.3. Każda wiadomość „Newsletter” zawiera link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. W celu rezygnacji należy kliknąć ten link.

 • 2.4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  • 2.4.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

   • 2.4.1.1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

   • 2.4.1.2. Włączoną obsługę Java Script,

   • 2.4.1.3. Aktywny adres e-mail

  • 2.4.2. Serwis wykorzystuje pliki cookie. Prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności wymaga włączenia obsługi plików cookie przez Użytkownika w jego przeglądarce internetowej. Wyrażenie zgody na obsługę plików cookie jest dobrowolne, jednak brak takiej zgody może powodować nieprawidłowości w korzystaniu z usług Serwisu. Szczegółowe informacje o plikach cookie znajdują się tutaj.

  • 2.4.3. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest założenie Konta Użytkownika. Umowy pomiędzy Użytkownikami mogą być bowiem zawierane wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników posiadających status „Sprawdzony”.

  • 2.4.4. Przed założeniem Konta Użytkownik powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 • 2.5. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • 2.5.1. Korzystanie z usług Podpisz.to wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zarejestrowanie w Serwisie i utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika.

  • 2.5.2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.

  • 2.5.3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien podać swój adres e-mail. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link potwierdzający chęć rejestracji w Serwisie. Kliknięcie linku potwierdzającego przekieruje Użytkownika do strony, na której możliwe będzie dokończenie rejestracji poprzez ustawienie hasła (od 8 do 20 znaków), pytania pomocniczego, odpowiedzi oraz podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

  • 2.5.4. Jeżeli Konto Użytkownika zakładane jest dla Przedsiębiorcy do zakończenia rejestracji niezbędne jest również podanie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby lub prowadzenia działalności, NIP oraz REGON.

  • 2.5.5. Po zakończeniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Do zalogowania niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz hasła.

  • 2.5.6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

   • 2.5.6.1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

   • 2.5.6.2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

   • 2.5.6.3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

   • 2.5.6.4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony Regulaminem,

   • 2.5.6.5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 • 2.6. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  • 2.6.1. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  • 2.6.2. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie logował się do Konta Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

  • 2.6.3. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

   • 2.6.3.1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Podpisz.to,

   • 2.6.3.2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

   • 2.6.3.3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

   • 2.6.3.4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

   • 2.6.3.5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

   • 2.6.3.6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  • 2.6.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.

  • 2.6.5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: wypowiedzenia@podpisz.to lub pisemnie, na adres: Ensila Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6/206, 59-700 Bolesławiec. 

  • 2.6.6. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w pkt. 2.6.1 - 2.6.3 wynosi 14 dni.

  • 2.6.7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą skutkuje zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika. Wszystkie dane dotyczące zawartych umów pozostają w systemie w formie zaszyfrowanej, tak, aby w przypadku jakiegokolwiek sporu między stronami umów, zawartych za pośrednictwem Podpisz.to można było mieć do nich ewentualny dostęp.

  • 2.6.8. Przed upływem terminu wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy za obustronną zgodą w uzgodnionym terminie, Użytkownik będzie miał możliwość pobrania umów zawartych za pośrednictwem Podpisz.to.

  • 2.6.9. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Serwisu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.  

  • 2.6.10. Wszelkie oferty zawarcia umowy złożone przez Użytkownika w Podpisz.to zostaną zakończone w ciągu 1 dnia roboczego od wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron lub od dnia rozwiązania umowy.

  • 2.6.11. Rozwiązanie umowy nie wpływa na zobowiązania Użytkowników wynikające z zawartych umów.

 • 3. ZAWIERANIE UMÓW ZA POŚREDNICTWEM PODPISZ.TO

 • 3.1. WERYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

  • 3.1.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług Serwisu, Serwis umożliwia Użytkownikom weryfikację ich danych osobowych.

  • 3.1.2. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie zgodności z prawdą danych osobowych podanych przez Użytkownika i jego prawidłową identyfikację.

  • 3.1.3. Weryfikacja polega na wykonaniu z rachunku bankowego Użytkownika tzw. „mikro przelewu” na kwotę 1 gr. na rachunek bankowy Operatora Serwisu. Warunkiem pozytywnej weryfikacji jest zgodność danych Użytkownika wskazanych w przelewie dokonanym za pomocą jego rachunku bankowego w zakresie

   • 3.1.3.1. imienia, nazwiska i adresu zamieszkania – w przypadku Konsumentów,

   • 3.1.3.2. imienia, nazwiska, adresu siedziby lub wykonywania działalności gospodarczej, NIP – w przypadku Przedsiębiorców - z danymi, jakie zostały podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.

  • 3.1.4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowej weryfikacji Użytkownika w szczególności poprzez przesłanie kopii dokumentów, np. odpisu KRS, wydruku z CEIDG, dokumentów potwierdzających umocowanie do zawierania umów w imieniu Przedsiębiorcy, itp.

  • 3.1.5. Każdy z Użytkowników posiada swój status świadczący o rezultacie weryfikacji:

   • 3.1.5.1. Użytkownik Sprawdzony - dane osobowe Użytkownika zostały zweryfikowane pomyślnie co oznacza, iż zostały one sprawdzone przez Operatora Podpisz.to i uznane za prawdziwe,

   • 3.1.5.2. Użytkownik Odrzucony – dane osobowe Użytkownika zostały zweryfikowane negatywnie co oznacza, iż dane zostały sprawdzone przez Usługodawcę i uznane za niezgodne z prawdą.

   • 3.1.5.3. Użytkownik Oczekujący – dane osobowe Użytkownika są w trakcie procesu weryfikacji, w szczególności Operator Podpisz.to oczekuje na uznanie „mikro przelewu” na rachunku bankowym.

 • 3.2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

  • 3.2.1. Umowa zostaje zawarta poprzez złożenie oferty jej zawarcia przez Użytkownika Sprawdzonego i akceptację przez Użytkowników Sprawdzonych, do których oferta została skierowana.

  • 3.2.2. Treść umowy stanowią załączniki wcześniej przesłane na serwer Podpisz.to i dostępne w Koncie Użytkownika. Do umowy można dodać dowolną ilość załączników w plikach o łącznym rozmiarze 10 MB. Rozszerzenia plików definiuje wewnętrznie system.

  • 3.2.3. Oferta może zostać skierowana do podmiotów, które w momencie jej złożenia nie są jeszcze Użytkownikami Podpisz.to. Jednakże zawarcie umowy jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta Użytkownika oraz uzyskaniu statusu „Sprawdzony”. Do tego czasu adresat oferty może jedynie pobrać umowę i zapoznać się z jej treścią.

  • 3.2.4. Użytkownik o statusie innym niż „Sprawdzony” może przesłać za pośrednictwem Serwisu zaproszenie do zawarcia umowy, które jednak nie stanowi wiążącej oferty.

  • 3.2.5. Złożenie oferty zawarcia umowy przez Użytkownika polega na:

   • 3.2.5.1. przesłaniu na serwer Podpisz.to, za pomocą Konta Użytkownika, treści umowy w pliku (w formacie: *.txt,*.doc, *.doc, *.docm, *.odt, *.html, *.htm, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.rar, *.pdf, *.rtf, *.wps, *.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlr, *.ppt, *.pptx, *.odp, *.bmp, *.gif, *.tif, *.tiff, *.7z, *.tar, *.cab, *.gz, *.tgz),

   • 3.2.5.2. podaniu adresu e-mail adresata lub adresatów oferty,

   • 3.2.5.3. podaniu tytułu umowy,

   • 3.2.5.4. kliknięciu „Wyślij do podpisu”.

  • 3.2.6. Użytkownik składający ofertę zawarcia umowy jest nią związany w terminie 14 dni. Po tym czasie oferta wygasa. Zaakceptowanie oferty po upływie powyższego terminu jest bezskuteczne i nie skutkuje zawarciem umowy między Użytkownikami.

  • 3.2.8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy wszyscy Użytkownicy Sprawdzeni potwierdzą zapoznanie się z umowa i zaakceptują jej treść poprzez kliknięcie „Podpisz umowę” w Koncie Użytkownika.

  • 3.2.9. Jeżeli oferta została skierowana do podmiotów niebędących Użytkownikami Podpisz.to w czasie złożenia oferty lub będącymi Użytkownikami o statusie innym niż „Sprawdzony” zawarcie umowy jest możliwe dopiero po uzyskaniu przez wszystkich adresatów oferty statusu Użytkownika Sprawdzonego.

  • 3.2.10. Nie podpisanie umowy przez wszystkich adresatów oferty lub podpisanie umowy tylko przez niektórych z nich w terminie związania ofertą (pkt. 3.2.6.) nie stanowi zawarcia umowy. W szczególności umowa nie zostaje zawarta pomiędzy tymi Użytkownikami, którzy podpisali umowę.

  • 3.2.11. Użytkownik może wycofać ofertę zawarcia umowy poprzez kliknięcie „Wycofaj podpis” w Koncie Użytkownika. Cofnięcie oferty jest możliwe w terminie jej obowiązywania do czasu, aż wszyscy adresaci podpiszą umowę. Po podpisaniu umowy przez wszystkich adresatów wycofanie oferty jest bezskuteczne.

 • 3.3. EDYCJA UMOWY

  • 3.3.1. Użytkownik składający ofertę zawarcia umowy może w każdej chwili edytować jej treść, jeśli nie została ona podpisana przez wszystkie strony.

  • 3.3.2. Jeśli treść umowy ulegnie zmianie w wyniku edycji lub zmianie ulegnie krąg adresatów, którym oferta zawarcia umowy została pierwotnie przesłana każdy z adresatów musi tę umowę podpisać ponownie.

  • 3.3.3. Postanowienie pkt. 3.2.8. stosuje się odpowiednio do zmienionej umowy.

 • 4. PŁATNOŚCI

 • 4.1. Usługa zawierania umów za pośrednictwem Podpisz.to jest świadczona odpłatnie.

 • 4.2. Opłata jest pobierana wyłącznie od Użytkownika składającego ofertę zawarcia umowy i jest pobierana za ostatencze podpisanie umowy zgodnie z Cennikiem.

 • 4.4. KREDYTY

  • 4.4.1. Kredyty są jednostkami płatności w Podpisz.to.

  • 4.4.2. Użytkownik może nabyć dowolną ilość Kredytów.

  • 4.4.3. Zakupione Kredyty zostają zapisane na Koncie Użytkownika i są widoczne dla Użytkownika po zalogowaniu.

  • 4.4.4. Podpisanie umowy przez Użytkownika wysyłającego umowę powoduje zmniejszenie ilości Kredytów zapisanych na Koncie Użytkownika.

 • 4.5. DANE DO PŁATNOŚCI

  • 4.5.1. Płatności za Kredyty Użytkownicy mogą dokonywać poprzez system transakcyjny Podpisz.to dostępny poprzez Konto Użytkownika po zalogowaniu.

  • 4.5.2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Operatora Podpisz.to z użyciem danych Użytkownika ujawnionych w Koncie Użytkownika. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane w celu wystawienia faktury VAT.

 • 4.6. FAKTURY

  • 4.6.1. Za zakupione w Podpisz.to Kredyty Operator Serwisu wystawia faktury VAT.

  • 4.6.2. Operator Serwisu wystawia faktury w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528).

  • 4.6.3. Użytkownik może pobrać fakturę w formie elektronicznej korzystając z przycisku „Pobierz fakturę” dostępnego w Koncie Użytkownika po zalogowaniu.

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • 5.1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis Podpisz.to oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 • 5.2. Operator Podpisz.to zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

 • 5.3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

 • 5.4. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 • 5.5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Podpisz.to treści bezprawnych.

 • 5.6. Użytkownikowi nie wolno przesyłać z wykorzystaniem Podpisz.to niezamówionych informacji handlowych do oznaczonych lub nieoznaczonych adresatów.

 • 5.7. Operator Podpisz.to może wprowadzać oferty promocyjne na korzystanie z usług Serwisu, w szczególności przyznawać nieodpłatnie Kredyty w postaci kodów promocyjnych. Szczegółowe zasady skorzystania z promocji oraz zasady i czas ich trwania będą każdorazowo publikowane na stronach Podpisz.to lub wysyłane bezpośrednio na adresy e-mail Użytkowników.

 • 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 6.1. Operator Podpisz.to zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 • 6.2. Zbiór danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 • 6.3. Dane osobowe, dane fakturowe oraz dokumenty będące treścią umów każdego Użytkownika są szyfrowane. Są niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

 • 6.4. Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • 6.5. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • 6.5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

  • 6.5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

  • 6.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

  • 6.5.4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • 6.6. Operator Podpisz.to nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

 • 6.7. Operator Podpisz.to nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 6.8. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 • 6.9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z Podpisz.to jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Podpisz.to pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

 • 6.10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Podpisz.to jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zablokowaniem możliwości zalogowania się na Konto Użytkownika.

 • 6.11. Wraz z usunięciem danych osobowych Użytkownika Operator Podpisz.to usunie dane osobowe Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 • 7. REKLAMACJE

 • 7.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  • 7.1.1. Operator Podpisz.to ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

  • 7.1.2. Operator Serwisu nie sprawdza przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Podpisz.to danych Użytkowników.

  • 7.1.3. Operator Podpisz.to nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów.

  • 7.1.4. Mimo wszelkich starań odnośnie wprowadzonej weryfikacji Użytkowników Operator Podpisz.to nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkowników. Jeśli Użytkownik uważa, iż dane innego Użytkownika są niepoprawne lub nieprawdziwe mimo statusu „Sprawdzony” ma on możliwość zgłoszenia takiego faktu na adres zgloszenia@podpisz.to.

  • 7.1.5. Operator Podpisz.to nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie pomiędzy Użytkownikami danych osobowych lub treści niezgodne z prawem, w szczególności za przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez Użytkownika w zakresie udostępnionych innemu Użytkownikowi dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej, jak również za prawdziwość przekazywanych w ten sposób danych osobowych i informacji oraz sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników.

  • 7.1.6. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i skutki prawne oraz ewentualną bezskuteczność lub nieważność umów zawieranych za pośrednictwem Podpisz.to.

 • 7.2. TRYB REKLAMACJI

  • 7.2.1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  • 7.2.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

   • 7.2.2.1. Imię i nazwisko/firmę

   • 7.2.2.2. opis niezgodności, nieprawidłowości, itp. przyczyn złożenia reklamacji,

   • 7.2.2.3. propozycję satysfakcjonującego sposobu załatwienia reklamacji.

  • 7.2.3. Reklamacje Użytkownik może przesłać pisemnie na adres: Ensila. z o.o., ul. Ogrodowa 6/206, 59-700 Bolesławiec lub e-mailowo na adres: reklamacje@podpisz.to.

  • 7.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpływu do Operatora.

  • 7.2.5. We wszelkich innych sprawach Użytkownik może kontaktować się z Operatorem Podpisz.to pod adresem e-mail: bok@podpisz.to.

 • 8. Petycje on-line

 • 8.1. Serwis w ramach dodatkowych funkcjonalności oferuje możliwość tworzenia i publikacji dokumentów w formie petycji, wniosków czy skarg zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz innymi artykułami Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., które zostały wylistowane na wyznaczonej podstronie po adresem: https://podpisz.to/petycje/warto-wiedziec/podstawy-prawne,1

 • 8.2 Autorem dokumentu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pocztę elektroniczną, odwiedzająca strony internetowe. Autorem może być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat - za wcześniejszą zgodą i wiedzą swoich opiekunów.

 • 8.3 Publikacja każdego dokumentu podlega dwustopniowej weryfikacji. Jeśli dokument nie spełnia jednego z poniższych warunków, nie zostanie opublikowany bądź też zostanie zablokowany lub usunięty po publikacji:

  • 8.3.1 Nie dopuszczamy publikacji dokumentów anonimowych, w związku z powyższym, zanim dokument zostanie napisany, wymagamy zweryfikowania adresu e-mail Autora.

  • 8.3.2 Operator nie edytuje treści dokumentów utworzonych przez ich Autorów, ale zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia go, jeśli treść nie odpowiada zasadom tego regulaminu. Punkt 8.6 wyjaśnia tę kwestię dokładnie.

 • 8.4 Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść dokumentów, lecz dokona wszelkich staranności, aby były one zgodne z obowiązującym prawem i zgadzały się z postanowieniamy niniejszego Regulaminu.

 • 8.5 Operator Serwisu w żaden sposób nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wpisow, oraz treści przekazywane i publikowane przez użytkowników na stronach serwisu.

 • 8.6 Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia dokumentów, których treści są niezgodne z Regulaminem i zasadami ochrony prywatności serwisu. Publikowane treści nie mogą:

  • 8.6.1 zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

  • 8.6.2 naruszać godności intelektualnej lub innych praw osób trzecich;

  • 8.6.3 wyrażać się w sposób obraźliwy o Autorze dokumentu;

  • 8.6.4 wyrażać się w sposób obraźliwy o adresacie dokumentu;

  • 8.6.5 zawierać gróźb;

  • 8.6.6 popierać terroryzmu i działań nielegalnych;

  • 8.6.7 w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa;

  • 8.6.8 być wysyłane z fałszywych adresów e-mail, a także przez osoby podszywające się pod inne osoby lub podmioty, bądź też w inny sposób wprowadzający pozostałych użytkowników w błąd.

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 • 9.2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. Niniejsze postanowienie określa wyłącznie sposób działania stron i nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

 • 9.3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt. 8.2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Podpisz.to. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

 • 9.4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą komunikatu na stronie Podpisz.to. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Podpisz.to oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że oferty zawarcia umowy złożone przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad. Użytkownik logując się w Podpisz.to pierwszy raz od chwili wprowadzenia zmian, zostanie powiadomiony o nich i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z Operatorem Podpisz.to


Podpisuj umowy online już dziś!
Załóż darmowe konto

Przetestuj możliwości Podpisz.to
za darmo.