Podstawy prawne

Podpisuj zgodnie z prawem bez dodatkowych urządzeń certyfikujących.

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Umowy zawarte za pośrednictwem platformy Podpisz.to są ważne na podstawie niżej wymienionych Artykułów:

Dział II Zawarcie umowy, art. 661 §1

Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

Komentarz:

Potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia oferty, o którym mowa powyżej, jest wyrażenie woli poprzez przyciśnięcie przycisku Podpisz umowę.

Użytkownik, aby przejrzeć zawartość plików dołączonych do umowy, musi być zarejestrowanym użytkownikiem platformy Podpisz.to.

Jeśli przepisy prawa nie regulują formy zawarcia umowy poprzez podpis odręczny, znaczy to, iż według art. 66 kodeksu cywilnego podpisanie dokumentu poprzez platformę Podpisz.to jest ważne, czego skutkiem jest prawomocnie zawarta umowa.

Ustawa o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r.

(DzU z 2001 r. nr 130, poz. 1450), art. 8

Nie można odmówić ważności i skuteczności podpisowi elektronicznemu tylko na tej podstawie, że istnieje w postaci elektronicznej lub dane służące do weryfikacji podpisu nie mają kwalifikowanego certyfikatu, lub nie został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego.

Dyrektywa 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000 r.).

Podpisz.to spełnia wszystkie podstawowe wymogi legalnego podpisu elektronicznego (bezpiecznego pomimo braku urządzenia certyfikującego).

1) Wola podpisu:

Użytkownik w jednoznaczny sposób stwierdza chęć akceptacji warunków umowy dostarczej do niego za pośrednictwem platformy Podpisz.to. Wyrażeniem woli jest kliknięcie przycisku Podpisz umowę.

2) Dziennik zdarzeń:

Działania użytkowników Podpisz.to są rejestrowane i przypisane do konkretnej umowy. Do dziennika dodawane są również adresy IP, z jakich wprowadzano modyfikacje umowy.

3) Szyfrowanie dokumentów:

Dokumenty umieszczane na serwerze Podpisz.to są szyfrowane 256-bitowym kluczem.

4) Dostęp do plików i ich magazynowanie:

Użytkownicy mają stały dostęp do swoich umów. Mogą je pobierać bez ograniczeń. Umowy są zaszyfrowane i cyklicznie archiwizowane.

5) Dowód zawarcia umowy:

Po złożeniu podpisów pod umową strony mogą wydrukować certyfikat podpisu. Cetryfikat ten generowany jest przez Podpisz.to. Są w nim zawarte istotne dane dotyczące umowy: tytuł, dane teleadresowe stron, dane dotyczące dołącznych plików oraz dziennik zdarzeń.

6) Autentykacja (weryfikacja danych osobowych):

Dane osobowe wybranych użytkowników są przez nas weryfikowane. Dzięki temu mamy pewność, że nasi użytkownicy podali prawdziwe dane. Każdy użytkownik sam określa, czy chce być osobą wiarygodną.


Podpisuj umowy online już dziś!
Załóż darmowe konto

Przetestuj możliwości Podpisz.to
za darmo.