Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do:
1. Prezydenta m.st. Warszawy
2. Rady Miasta Stołecznego Warszawy
3. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
4. Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy
5. Burmistrza i Zarządu Dzielnicy Ursynów
6. Rady Dzielnicy Ursynów


WNIOSEK
o utworzenie parku miejskiego na terenie tzw. Placu Wielkiej Przygody
położonego na osiedlu Stokłosy na Ursynowie Północnym w Warszawie
pomiędzy budynkami przy ul. Wokalnej - Stokłosy – Zamiany.

My niżej podpisani, pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkańcy Warszawy, w szczególności osiedla "Stokłosy" położonego w Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o:
1. zaniechanie dogęszczania zabudowy na osiedlu Stokłosy przez wciskanie (dobudowywanie) nowych budynków między istniejącymi już blokami,
2. zachowanie na osiedlu Stokłosy obecnie istniejących terenów zielonych, jak również utworzenie parku miejskiego na obszarze tzw. Placu Wielkiej Przygody, położonego w enklawie budynków przy ul. Wokalnej - Stokłosy - Zamiany,
3. jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zagwarantuje utworzenie na tym obszarze parku miejskiego, jak również wykupienie przez Miasto w tym celu nieruchomości położonych na terenie tzw. Placu Wielkiej Przygody.

UZASADNIENIE:

Rejon tzw. Placu Wielkiej Przygody to jedyny aktualnie i ostatni teren zielony położony w obrębie 1-10-09, tj. w kwartale na południe od ul. Bartoka, na północny zachód od ul. Jastrzębowskiego i na wschód od Al. KEN na Ursynowie Północnym. Teren ten składa się z działek o numerach ewidencyjnych: 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/15 i 8/16 oraz 8/17 położonych w obrębie 1-10-09.

Działki te w większości zostały odzyskane przez ich byłych właścicieli, którzy obecnie planują na tym terenie jego zabudowę wielopiętrowymi budynkami wielorodzinnymi, w szczególności uzyskali decyzje o warunkach zabudowy na inwestycje o takim przeznaczeniu.

Teren ten – położony w samym sercu osiedla mieszkaniowego Stokłosy – w pierwotnym planie realizacyjnym Ursynowa Północnego opracowanym przez zespół prof. Marka Budzyńskiego miał być przeznaczony na zieleń publiczną położoną w sercu enklawy mieszkaniowej domów wielorodzinnych przy ul. Stokłosy, Zamiany i Wokalnej i miał stanowić przestrzeń rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców pod nazwą Plac Wielkiej Przygody. Usypano tam górki do zjeżdżania na sankach dla dzieci, posadzono różnorodne krzewy i drzewa, dzięki którym teren ten jest miejscem osiedlania się i żerowania wielu gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła i 2 przedszkola oraz obiekty sportowe – korty, place zabaw i siłownia plenerowa, wniesiona z budżetu partycypacyjnego. Na terenie tym dorasta i czas wolny spędza już druga generacja młodych Ursynowian.

Dlatego wnioskodawcy wnoszą o utrzymanie charakteru tego terenu, jako terenu zielonego, utworzenie na nim uporządkowanego parku miejskiego i przeznaczenie tego terenu na cele zieleni publicznej w uchwalanym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Park miejski będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji, wypoczynku i kontaktu z naturą. Utworzenie parku miejskiego pozwoli uniknąć wzniesienia kolejnych bloków i setek samochodów parkujących w sercu osiedla Stokłosy, niszczących unikalną koncepcję urbanistyczną Ursynowa Północnego autorstwa prof. Marka Budzyńskiego, w której harmonijnie miały zostać zaspokojone zarówno potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, jak i potrzeba ich wypoczynku oraz kontaktu z przyrodą. Tym właśnie wyróżniał się zawsze Ursynów Północny od setek innych anonimowych blokowisk i na tym polega jego wyjątkowość, którą należy chronić.

Podobny park w centrum osiedla został utworzony na Ursynowie również na terenie osiedla Koński Jar tj. w obrębie 1-10-01 (Park im. Romana Kozłowskiego), jak również w obrębie 1-10-08 (Park im. Jana Pawła II przed Kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego oraz zieleń na tzw. Olkówku między ul. Puszczyka a Wiolinową na terenie Spółdzielni Jary). Nie rozumiemy, dlaczego mieszkańcy osiedla Stokłosy mają zostać potraktowani gorzej niż inni mieszkańcy Ursynowa i pozbawieni w ten sposób zaplanowanych dla nich pierwotnie terenów zielonych.

Utworzenie parku miejskiego w tym miejscu rozstrzygnie ostatecznie wątpliwości, co do przeznaczenia tego terenu. Zasadnym środkiem do realizacji tego celu jest wykup ww. terenu z rąk jego obecnych właścicieli przez Miasto Stołeczne Warszawa, o co również wnosimy.

Stworzone przez: Rozalia Całka, Warszawa dnia: 26 stycznia 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 18 maja 2018 r.
Adam Brachet Warszawa 17 maja 2017 r.
Mateusz Macierzyński Warszawa 14 maja 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 maja 2017 r.
Krzysztof Stasiewicz Warszawa 8 maja 2017 r.
Asia Tobolska Warszawa 27 kwietnia 2017 r.
Iwona Preuhs Warszawa 27 kwietnia 2017 r.
Jacek Preuhs Wrszawa 27 kwietnia 2017 r.
Andrzej Kosik Warszawa 12 kwietnia 2017 r.
Agnieszka Górska Warszawa 12 kwietnia 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 572 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.