Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do:
1. Prezydenta Miasta Siedlce;
2. Rady Miasta Siedlce;
3. Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej;
4. Komisji Gospodarki Miejskiej.

WNIOSEK
o utworzenie parku miejskiego na terenie przyległym do osiedla „Wyszyńskiego”
w Siedlcach

My pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkańcy Siedlec, w szczególności osiedla „Wyszyńskiego” w Siedlcach na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego wnosimy o:
1) zaniechanie wydawania zezwoleń na dalszą zabudowę osiedla Wyszyńskiego;
2) zachowanie na osiedlu Wyszyńskiego obecnie istniejących terenów zielonych;
3) utworzenie parku miejskiego na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 56/18 i 56/19 oraz niezabudowanej części działki 67/5 obręb nr 75 o łącznej powierzchni ponad 3 ha.
4) zapisanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce ww. terenów z przeznaczeniem na park miejski i objęcie ich ochroną przewidzianą w przepisach o ochronie przyrody;
5) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zagwarantuje utworzenie na tym obszarze parku miejskiego;
6) wykupienie przez Miasto w tym celu nieruchomości oznaczonej nr 56/19.

U Z A S A D N I E N I E :

Wymienione we wniosku działki w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Siedlce są przeznaczone na tereny sportowo-rekreacyjne. Na działce nr 67/5 znajduje się obecnie plac zabaw dla dzieci, plac dla psów oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. Pozostała części działki jest traktowana jako użytki zielone. Rosną tam drzewa, jest mały staw, wyznaczono ścieżki i umieszczono ławeczki. Na tym terenie wnioskujemy o zachowanie istniejącego zagospodarowania i nasadzenie więcej drzew. Działki nr 56/18 i 56/19 w zdecydowanej większości pokryte są roślinnością. Rośnie tam ponad trzysta drzew liściastych w wieku od 10 do 60 lat oraz kilkadziesiąt drzew iglastych. Ponadto rośnie tam wiele krzewów i jest bogata szata roślinna. W tym terenie jest lęgowisko dla wielu gatunków ptaków i zwierząt (skowronki, sikorki, pliszki, szpaki, wróble, wiewiórki, jaszczurki, pajęczaki, owady i wiele innych). Wnioskujemy o zagospodarowanie tego terenu z przeznaczeniem na park oraz nasadzenie więcej drzew.
Osiedle Wyszyńskiego jest rejonem o najgęstszym zaludnieniu w mieście Siedlce. Osiedle to sąsiaduje z południową strefą przemysłową. Ustanowienie ochrony na tym terenie z zakazem zabudowy, będzie stanowiło naturalną strefę ochroną od dzielnicy przemysłowej. Patrząc na dużą część miast pomiędzy ul. Piłsudskiego i Starowiejską oraz torami kolejowymi, widzimy, że na tak wielkim terenie praktycznie nie ma terenów zieleni. Dwa malutkie skwery (przed UM i obok stacji ORLEN). Wskazany przez nas teren jest jedyną oazą zieleni w tej części miasta i zasługuje na szczególną ochronę.
Dlatego wnioskujemy o utrzymanie charakteru tego terenu, jako terenu zielonego, utworzenie na nim uporządkowanego parku miejskiego i przeznaczenie tego terenu na cele zieleni publicznej w uchwalanym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce. Park miejski będzie służył zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji, wypoczynku i kontaktu z naturą. Utworzenie parku miejskiego pozwoli uniknąć wzniesienia kolejnych bloków.
Odpowiadając pozytywnie na nasze postulaty włodarze miasta udowodnią, że znają pojęcie „Zrównoważone miasto” – termin odwołujący się bezpośrednio do raportu „Nasza Wspólna Przyszłość” przygotowanego przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, a tym samym, że uwzględniają potrzeby mieszkańców naszego miasta i myślą o przyszłych pokoleniach.

Stworzone przez: Andrzej Pietrych, Siedlce dnia: 30 marca 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Urszula Szklarek Siedlce 7 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 kwietnia 2021 r.
Alina Szysz Siedlce 25 kwietnia 2021 r.
Ewa Zawadzka Siedlce 25 kwietnia 2021 r.
Andrzej Świętoński Siedlce 24 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 kwietnia 2021 r.
Małgorzata Świętońska Siedlce 24 kwietnia 2021 r.
Artur Matejek Siedlce 24 kwietnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 839 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.