Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan Rafał Trzaskowski,
Prezydent m.st. Warszawy

Pani Marlena Happach,
Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy

Pan Grzegorz Kuca,
Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Obszar, oznaczony jako 3.3MW w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka (http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/C5F30A14-4CBC-4A35-96F2-67E9D62F33E8/1020776/2311_uch.pdf ; http://bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2014_2311/2311_uch_zal_1.jpg), w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy jest oznaczony jako strefa M1.20 (http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/uchwaly/2018_1667/1667_uch_zal_1.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7A6E9AF6-5ACF-4437-947A-D2D5C7E31801,frameless.htm). Zgodnie z zapisami Studium (s. 111), dla stref M1 ustala się priorytet dla lokalizowania funkcji mieszkaniowej i niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej i sportu powszechnego oraz usług podstawowych, a także dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 40% powierzchni zabudowy na terenie.

Jednocześnie, zgodnie z tekstem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka, jako przeznaczenie podstawowe danego obszaru należy rozumieć „ustalone w planie, przeznaczenie przeważające na danym terenie; to znaczy powyżej 60% powierzchni użytkowej budynków na tym terenie, zlokalizowanych na jednej działce budowlanej musi pełnić tę funkcję; w przypadku terenów o przeznaczeniu podstawowym zieleń urządzona, usługi sportu i rekreacji, minimum 60% powierzchni terenu musi pełnić funkcję przeznaczenia podstawowego” (str. 3) oraz „Dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego na terenach nie wymienionych w ust. 2 na warunkach określonych w planie […]” (str. 6), a także „zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: a) przeznaczenie dopuszczalne może być realizowane jako wbudowane w budynek o przeznaczeniu podstawowym (wyłącznie jako usługi w parterach), pod warunkiem, że nie będzie ono stanowiło więcej niż 20% powierzchni użytkowej budynku” (str. 18). W związku z powyższym, istnieje możliwość zarówno realizacji przeznaczenia dodatkowego w budynku o przeznaczeniu podstawowym, jak i realizacji przeznaczenia dodatkowego jako oddzielnego budynku, co jest zdecydowanie bardziej celowym rozwiązaniem w przypadku placówki oświatowej.

Studium wskazuje także, iż przyjęte na terenie m.st. Warszawy standardy wskazują o konieczności zapewnienia szkoły podstawowej w promieniu 800-1000 m dojścia pieszego oraz przedszkola w promieniu 800 m dojścia pieszego (s. 122). Ten warunek nie został jednak spełniony dla obszaru objętego MPZP rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka, dlatego niniejszym wnioskujemy, aby w oparciu o zapisy Studium, część obszaru 3.3MW została przeznaczona na usługi oświaty, tj. utworzenie w tym miejscu szkoły podstawowej i przedszkola (zespół szkolno-przedszkolny). W ramach niniejszej petycji dopuszczamy także inne rozwiązanie planistyczne, które umożliwi realizację zespołu szkolno-przedszkolnego w tym miejscu.

Wniosek motywujemy olbrzymią dynamiką zabudowy obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka. Biorąc pod uwagę już istniejącą zabudowę oraz realizowane inwestycje deweloperskie, niebawem zabudowa tego rejonu osiągnie poziom 5 tysięcy mieszkań, co daje ok. 15 tysięcy mieszkańców. Tej liczbie mieszkańców daleko jednak do docelowej ze względu na dużą liczbę niezabudowanych jeszcze terenów, które w MPZP są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Jednocześnie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka nie została zabezpieczona rezerwa pod szkołę, a sytuacja demograficzna na Żeraniu – wynikająca wprost z polityki planistycznej i inwestycyjnej m.st. Warszawy – skutkuje znacznym niedoborem miejsc w szkołach podstawowych, czego nie rozwiąże niestety otwarcie zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej. Dlatego też konieczne jest zapewnienie kolejnej lokalizacji dla zespołu szkolno- przedszkolnego.

Wniosek motywujemy również faktem, iż część działek ze wskazanego obszaru (90/2 i 91 z obrębu 4-06-08), jest własnością Miasta Stołecznego Warszawy, dlatego też nie będzie konieczny ich wykup. W porównaniu z rozpatrywaną obecnie lokalizacją szkoły przy ul. Spedycyjnej, wskazana w niniejszym wniosku lokalizacja w rejonie ul. Krzyżówki/Łopianowej jest z kolei położona zdecydowanie bliżej dużego skupiska zabudowy, co ograniczy ruch samochodowy związany z dojazdem do szkoły. Analizowana obecnie lokalizacja szkoły przy ul. Spedycyjnej jest także położona w otoczeniu przemysłowym i usług uciążliwych, za niebezpiecznym przejściem przez ul. Płochocińską, na którym dochodziło do potrąceń pieszych oraz w rejonie, który wymaga kompleksowej przebudowy w zakresie infrastruktury, chodników czy oświetlenia. Istnieje zatem wiele przesłanek, zarówno technicznych, jak i związanych ze względami bezpieczeństwa, dla których lokalizacja szkoły podstawowej w rejonie ul. Spedycyjnej będzie bardzo niekorzystna dla samych uczniów.

Lokalizacja w rejonie ul. Krzyżówki/Łopianowej posiada natomiast lepszą obsługę komunikacyjną, która mogłaby być realizowana przez zjazd na drogę serwisową ul. Modlińskiej w rejonie ul. Morelowej oraz samą ul. Morelową. Konieczne jest tylko wybudowanie ok. 50 metrów ul. Morelowej oraz ok. 200 metrów ulicy Łopianowej wraz z chodnikami i oświetleniem, co w części jest już planowane do realizacji w najbliższym czasie.

W związku z powyższym zwracamy się o podjęcie działań, mających na celu zaspokojenie najpilniejszej potrzeby szybko rozrastającej się i młodej demograficznie lokalnej społeczności, jaką stanowi szkoła podstawowa i przedszkole, poprzez pozyskanie terenu i utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Krzyżówki/Łopianowej - na obszarze oznaczonym jako 3.3MW w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Morelowej i Kowalczyka.

Z poważaniem,
Krzysztof Toczek

Stworzone przez: Krzysztof Toczek, Warszawa dnia: 12 marca 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 23 grudnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 14 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 11 marca 2020 r.
Karolina Golebiowska Warszawa 26 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 12 lutego 2020 r.
Martyna Gregoriou-Szczepaniak Warszawa 12 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 12 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 12 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 11 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 11 lutego 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 753 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.