Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Mieszkańcy i Interesariusze Sulejówka
oraz Przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego
Oddział Sulejówek

Pan Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta Sulejówek
Rada Miasta Sulejówek

Do wiadomości:
Pan Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

PETYCJA OBYWATELSKA MIESZKAŃCÓW I INTERESARIUSZY SULEJÓWKA
dotyczy: ryzyka pogorszenia zdrowia mieszkańców Sulejówka w wyniku nieprzestrzegania polityki zrównoważonego rozwoju miasta i ignorowanie aspektów środowiskowych przy realizacji inwestycji (w tym postępującą wycinkę zdrowych, również starych, drzew w mieście na rzecz tworzenia powierzchni betonowych).
Sprawą priorytetową dla nas jest podjęcie natychmiastowych i realnych działań na rzecz ochrony środowiska, walki ze smogiem oraz zaprzestanie likwidowania miejskich terenów zieleni pod inwestycje na taką drastyczną skalę. Obecne działania władz miasta wpływają na pogorszenie stanu naszego zdrowia i warunków życia. Nasze postulaty:
1) zaprzestanie działań inwestycyjnych związanych z dalszą wycinką drzew w Parku Glinianki do momentu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i ekspertami w celu wypracowania projektu bez dalszego niszczenia drzewostanu i środowiska. Sprzeciwiamy się postępującej „betonozie” w mieście, w szczególności kolejnej wycince 94 drzew i dalszej degradacji porośniętej drzewami części Parku Glinianki na potrzeby Skatepark’u i Pumputrack’a.
2) włączenie mieszkańców do prac nad nowymi inwestycjami np. poprzez utworzenie społecznej Rady ds. Zieleni Miejskiej.
3) zapewnienie bieżącej komunikacji z mieszkańcami oraz uwzględnianie ich opinii przy projektach poprzez konsultacje społeczne.
4) włączenie w dialog z mieszkańcami Burmistrza Sulejówka – Pana Arkadiusza Śliwy lub wyznaczenie pełnomocnika ds. kontaktów z mieszkańcami.
5) opracowanie i wdrożenie programu walki ze smogiem mającego na celu poprawę jakości powietrza w Sulejówku np. edukację proekologiczną, ograniczanie palenia paliwami stałymi, kontrole dronem, monitoring i alarmy antysmogowe na stronie miasta, wydzielenie dedykowanego funduszu na walkę ze smogiem, chodniki antysmogowe, nasadzenia antysmogowe i związany z tym sposób utrzymania zieleni etc.
Świadomość ekologiczna i kwestie ochrony środowiska są ważnym tematem wielu dyskusji. Mieszkańcy są zaniepokojeni brakiem dialogu i komunikacji władz miasta. W mieście sukcesywnie usuwa się przede wszystkim drzewa będące w dobrym stanie fitosanitarnym i nie stanowiące zagrożenia dla ludzi i mienia, nieraz są to drzewa stare, a mieszkańcy o wycince dowiadują się po fakcie.
Przykład 1: błyskawiczna wycinka drzew na potrzeby projektu „Remont Dworca Kolejowego w ramach zadania pt. Polska Szkoła Ekologii – utworzenie interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” finansowanego z NFOŚiGW, współfinansowanego ze środków UE. Mimo, że cel projektu to m.in. „podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i metod odpowiedzialnej ochrony rodzimej przyrody” – zadanie rozpoczęto od bardzo dużego uszczerbku dla środowiska, wycięcia wielu drzew w tym kilkudziesięcioletnich zdrowych okazów.
Przykład 2: Przy okazji miejskich inwestycji wiele ulic zostało pozbawionych drzew, m.in. ulica Paderewskiego, ulica Dworcowa, które nierzadko miały dużą wartość dendrologiczną i przyrodniczą a także dawały korzystającym z chodnika tak pożądany w upalne dni cień, bez którego poruszanie się pieszo czy też na rowerze jest wyjątkowo uciążliwe a dla osób starszych i dzieci może być niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia (np. udary).
Przykład 3. Według naszej wiedzy dotychczas nie przeprowadzano konsultacji społecznych w sprawie inwestycji miejskich, a jest to praktyka ogólnopolska. Wprawdzie z-ca Burmistrza pan Remigiusz Górniak w dyskusji z mieszkańcami w 2018 roku obiecał konsultacje społeczne w sprawie Glinianek, słowa jednak nie dotrzymał.
1) Mieszkańcy w petycji z 17 lutego 2020 r. do Rady Miasta wskazywali, że Sulejówek „ma niewielki zasób miejskich terenów zielonych” i proponowali szereg rozwiązań, które pomogłyby ochronić zieleń m.in. wprowadzenie określonej polityki w zakresie wycinki drzew, polityki w stosunku do inwestycji publicznych, edukację ekologiczną, powołanie dedykowanego organu ds. zieleni, konsultacje społeczne. Wprawdzie w efekcie petycji podjęto uchwałę Rady Miasta nr XXI/238/2020 w sprawie Zintegrowanej polityki gospodarowania terenami zielonymi i zieloną przestrzenią z dnia 28 maja 2020, jednak uchwała ta nie pociągnęła za sobą niemal żadnych realnych działań, zieleń nadal nie jest odpowiednio chroniona
i zarządzana a zlecane przez miasto, za publiczne pieniądze, cięcia drzew są wykonywane zwykle bardzo nieprofesjonalnie, czyli w sposób szkodzący drzewom i nieraz kończą się ich nieodwracalnym zniszczeniem. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 78 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098) miasto obowiązane jest zakładać
i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Ta sama ustawa przewiduje również administracyjne kary pieniężne m.in. za zniszczenie drzew – w tym ich systemów korzeniowych, które również są wielokrotnie niszczone podczas różnych prac ziemnych wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (np. inwestycje liniowe). Stwarza to realne zagrożenie wykrotem drzew w przyszłości.
Popieramy zrównoważony rozwój miasta, chcemy żyć w zdrowym, przyjaznym, pełnym zieleni mieście i takie je zostawić przyszłym pokoleniom. Wnioskujemy o spełnienie naszych postulatów.

Stworzone przez: Jarosław Późniecki, Sulejówek dnia: 29 września 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 19 października 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 października 2021 r.
Natalia Pazio Sulejówek 16 października 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 października 2021 r.
Joanna Gaładyk Sulejówek 16 października 2021 r.
Ela Wieliczko Warszawa 15 października 2021 r.
Sylwester Kominek Warszawa 15 października 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 15 października 2021 r.
Agata Metlak Warszawa 15 października 2021 r.
Rafał Świerad Gogolin 14 października 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 308 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.