Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Siechnice, dnia 8.01.2021 r.

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO :
Mieszkańcy Wg załączonej listy

Milan Ušák, Burmistrz Siechnic (Nazwisko i Imię osoby reprezentującej)
ul. Jana Pawła II 12 (Adres do korespondencji)
biuro@umsiechnice.pl (adres e-mail)


Pan
Mikołaj Wild
Prezes Zarządu
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
02-305 Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 134

PETYCJA

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) działając w interesie publicznym wyrażamy stanowczy sprzeciw dla realizacji linii kolejowej dużych prędkości, w wariantach uwzględnionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK) w zakresie Załącznika nr 1 Atlasów map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących - ciąg nr 9 linia kolejowa nr 86 i 87, arkusz 3 przez cały obszar gminy Siechnice, tj. w przebiegach oznaczonych w wariantach: 1 (pomarańczowym), 2 (turkusowym), 3 (jasnozielonym), 4 (granatowym), 5 (czerwonym), 6 (żółtym), 8 (brązowym), 10 (ciemnozielonym) przedstawionych na mapie pn. Konsultacje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (mapa w załączeniu).


Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).


.........................................
data i wnoszący petycję


Uzasadnienie

1. Z dużym niepokojem mieszkańcy przyjęli informacje, że budowa tzw. „szprychy dziewiątej” w korytarzu istniejącej linii kolejowej Wrocław – Jelcz – Laskowice - Opole – Groszowice (E-30) będzie wymagała zajętości dużo większego terenu (…), na którym nastąpi dewastacja środowiska, niż pokazywały to pierwotne dane, a szerokość ta może wynieść od 40 do 80m, przy jednoczesnej zmianie sposobu użytkowania pasa terenu o szerokości szlakowej „nie przekraczającej 150m, w obrębie którego zlokalizowana zostanie trasa nowego ciągu kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Ponadto, „na obszarze tym konieczne będzie przeprowadzenie wysiedlenia ludności, wyburzeń obiektów mieszkalnych i usługowych, a także użyteczności publicznej” (Prognoza oddziaływania na środowisko SSL CPK). Informacje, które Rada Miejska w Siechnicach i mieszkańcy otrzymywali na etapie obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu SSL w lutym bieżącego roku oraz w wyniku roboczych konsultacji z Panem Patrykiem Wildem, Radnym i Przewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, współpracującym społecznie z CPK, wskazywały, że ingerencja w obszary Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002) nie będzie znacząca. Między innymi dlatego, że korytarz dla poprowadzenia dwóch torów linii kolei dużych prędkości będzie wynosił od 10 do 20 metrów. Jak wynika z powyższego, informacje te w pierwszym etapie konsultacji społecznych wprowadziły Radę i mieszkańców w błąd, stąd wzięło się stanowisko sformułowane w uchwale Nr XXII/204/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie stanowiska, dotyczącego rozwiązań przyjętych w dokumencie pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego które aktualnie nie może być podtrzymane zarówno przez Władze jak i mieszkańców gminy Siechnice.

2. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, niektóre z przedstawionych wariantów nie są możliwe do zrealizowania biorąc pod uwagę planowane do osiągnięcia prędkości, z uwagi na promienie łuków. Maksymalne przechyłki i spadki profili - w odniesieniu do proponowanych przez CPK tras przebiegów linii KDP, zdecydowanie przemawiają przeciwko wariantowi równoległemu do istniejącej linii kolejowej, a w przypadku jego realizacji będą skutkować znacznym obniżeniem prędkości składów pasażerskich, co jest zaprzeczeniem idei Kolei Dużych Prędkości.

3. Mieszkańcy sprzeciwiają się możliwości przeprowadzenia naziemnego odcinka kolei, tzw. „szprychy dziewiątej” od drogi krajowej KD – 94 do miejsca, w którym droga kolejowa przecinałaby się z rzeką Oławą. Rozbudowa linii kolejowej na tym odcinku jako naziemnej nie jest możliwa z uwagi między innymi na planowaną budowę Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica i konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, obiektów ujętych w ewidencji zabytków na terenie istniejącej Elektrociepłowni EC Czechnica. Na tym odcinku znajdują się również skrzyżowania z dwiema drogami gminnymi, które zgodnie z obwiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i opracowywaną zmianą mpzp są kluczowymi odcinkami dróg, niezbędnymi dla funkcjonowania miasta i zaplanowanych terenów aktywności gospodarczej już wiele lat temu. W ramach remontu tej linii kolejowej mieszkańcy otrzymali zapewnienie realizacji przejścia dla pieszych do stacji kolejowej, które to pozwoli na dotarcie mieszkańców i wykwalifikowanej kadry pracowniczej z zakładów mieszczących się i coraz liczniej pojawiających się w rejonie skrzyżowania DK 94 i Wschodniej Obwodnicy Wrocławia Bielany – Łany Długołęka na co od wielu lat czekają. Dlatego też wariant przeprowadzenia linii kolejowej przez teren miasta naziemnie jest wariantem zdecydowanie działającym na szkodę Gminy Siechnice i jej mieszkańców.

4. Lokalizacja trasy KDP w miejscu przeprawy przez rzekę Odrę na wysokości miejscowości Czernica – wariant niebieski, zielony turkusowy, żółty i pomarańczowy (pokrywające się na tym odcinku) jest również najbardziej niekorzystna z możliwych ze względu na posadowienie (warunki hydrogeologiczne) oraz szerokość do przekroczenia (przebiega w miejscu jednego z największych dawnych meandrów rzeki Odry), który jako starorzecze pozostał po jego odcięciu w wyniku prac regulacyjnych przebiegu i koryta rzeki Odry w XVIII i XIX wieku. Proponowany wariant niebieski może istotnie wpłynąć na pogorszenie warunki ochrony przeciwpowodziowej przed Wrocławskim Węzłem Wodnym co budzi bardzo duży niepokój wśród mieszkańców. Na terenach dotkniętych kataklizmem powodzi tysiąclecia z 1997 r. również obecnie występują duże problemy z przeprowadzeniem wód powodziowych. Po przebudowie Wrocławskiego Węzła Wodnego, w sposób kontrolowany można przeprowadzić falę wezbraniową o przepływie ok. 2600m3/s – podczas gdy przepływy wód powodziowych w lipcu 1997r., kiedy jeszcze były mierzalne, wynosiły około 3400-3700m3/s. Obecne coraz częściej mają miejsce ekstremalne, nietypowe oraz gwałtowne zjawiska hydrologiczno - meteorologiczne – w świetle powyższego, przegradzanie Doliny Odry i Oławy w poprzek na tak dużej długości, zwiększy znacznie zagrożenie powodziowe dla miasta Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej oraz terenów położonych powyżej.

5. Niezwykle istotnym jest aspekt hydrograficzny obszarów, przez które przebiegać ma linia kolejowa. Obszar gminy Siechnice położony jest w Pradolinie Wrocławskiej – silnie wydłużonym mezoregionie fizycznogeograficznym leżącym w osi Niziny Śląskiej, ciągnącym się wzdłuż rzeki Odry i Oławy z południowego wschodu na północny zachód. Przegrodzenie istniejącego, naturalnego polderu nasypem kolejowym spowoduje olbrzymie perturbacje w ukształtowanej hydrografii terenu. Będzie miało to ogromny wpływ na kształtowanie się stosunków wodnych w zlewniach Odry i Oławy na tym odcinku z konsekwencjami wzrostu zagrożenia powodziowego dla obszaru gminy Siechnice i terenów zlokalizowanych wyżej opisanych w tym miasta Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej.

6. Tereny leśne w rejonie Siechnic i Kotowic są cenne z uwagi na występowanie trzech stanowisk archeologicznych zawierających materiały zabytkowe, sklasyfikowane w różnych jednostkach chronologiczno - kulturowych, które są zlokalizowane na planowanym ww. przebiegu trasy KDP w rejonie starorzecza Odry na północ od Jeziora Dziewiczego, każde o powierzchni powyżej 0,5 ha. Proponowane warianty niebieskie i zielony nr 2, 3,4 i 10 biegną przez korytarz ekologiczny. Korytarz ten jest zamieszkały przez zwierzęta chronione takie jak bóbr europejski, wydra europejska, czapla, żurawie, jelenie czy bażanty. Jest również miejscem przebiegu wielu szlaków migracyjnych zwierzyny, m.in. łosia, który jest szczególnie cennym elementem biotopu. Natomiast lokalne korytarze ekologiczne zlokalizowane są wzdłuż cieków Oława i Zielona (obręb Siechnice, Groblice i Radwanice) i stanowią siedlisko bobra europejskiego (liczne stanowiska i żeremia), raka szlachetnego oraz kotewki orzech wodnego.

7. Proponowane przebiegi przez tereny Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002) w rejonie Kotowic nie mogą dewastować terenów cennych przyrodniczo, krajobrazowo oraz hydrologicznie. Tereny te należą do Europejskiej Sieci Ekologicznej Obszarów Chronionych, której podstawowym celem jest zachowanie wszystkich zagrożonych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu siedlisk przyrodniczych wraz z towarzyszącą im fauną i florą, która pełni kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej na terytorium Polski. Tereny te oprócz unikatowych walorów przyrodniczych pełnią funkcje rekreacyjno – turystyczne dla mieszkańców Gminy Siechnice ale również południowo – wschodnich dzielnic miasta Wrocławia i innych części regionu. Ponadto, zgodnie z Zarządzeniem Nr 137 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 września 1994 roku w sprawie uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, 895,89 ha lasów z terenu gminy Siechnice stanowi lasy ochronne - kategoria lasy wodochronne.

8. Zgodnie z wnioskami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK „należy dążyć do wytyczenia wariantów przebiegu, które nie kolidują i nie sąsiadują bezpośrednio z obszarami Natura 2000”. Ponadto w powyższym dokumencie wskazano, iż „najistotniejsze oddziaływania etapu realizacji mogą wystąpić w miejscach kolizji z ciekami lub zbiornikami wodnymi”, a niewątpliwie taki charakter mają tereny Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002) w rejonie Kotowic i Siechnic. Jednocześnie w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK wskazano następujące zagrożenia środowiskowe: fragmentację siedlisk prowadzącą do utraty różnorodności biologicznej (zubożenie puli genowej) oraz możliwość przemieszczania się gatunków inwazyjnych wzdłuż nowych szklaków kolejowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż na terenie obrębu Siechnice znajdują się liczne stanowiska Barszczu Sosnowskiego istnieje zagrożenie związane z „zawleczeniem” tego gatunku inwazyjnego na teren obszaru Natura 2000 w związku z przemieszczaniem się gatunku wzdłuż nowego szlaku kolejowego.

9. Kolejnym zagrożeniem dla funkcjonowania obszaru Natura 2000, wskazanym w Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK jest „powstawanie efektu bariery, który przyczynia się do izolacji przestrzennej i ograniczenia możliwości utrzymania spójności obszarów chronionych (...) dlatego na kolejnych etapach projektowania inwestycji istotne będzie wytrasowanie inwestycji względem obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych tak aby ograniczyć ingerencję i występowanie efektu bariery”. Przy czym przyznano, iż „koleje dużych prędkości, z uwagi na specyficzne uwarunkowania techniczne tj. szersze nasypy, grodzenie, ekrany akustyczne stwarzać będą silniejszą barierę niż tradycyjna kolej”.

10. W Prognozie oddziaływania na środowisko SSL CPK wskazano również potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych w zakresie powstawania barier ekologicznych, których obecność utrudnia lub całkowicie hamuje przemieszczanie się gatunków i powoduje fragmentację środowiska. „Linie kolejowe stanowią barierę behawioralną związaną z emisją hałasu i wibracji w efekcie ruchu pociągów i presji światła (...) Najwięcej miejsc w przypadku których możliwe jest wystąpienie konfliktu z korytarzami ekologicznymi zdefiniowano w granicach ciągu 9a”, który ma przebiegać przez gminę Siechnice.

11. Prognoza SSL CPK identyfikuje również wysokie ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją inwestycji SSL CPK z inwestycjami proponowanymi w ramach innych dokumentów strategicznych w sektorze transportu na obszarze Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (zagrożenie dla traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka nizinnego (Bombina bombina), gatunki wymienione na Polskiej czerwonej liście gatunków zagrożonych.

12. Biorąc pod uwagę, że postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowanie Prognozy ma na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia mieszkańców Gminy Siechnice, istotnym jest uwzględnienie wskazanych w Prognozie SSL CPK znaczących oddziaływań na tereny Natura 2000 Grądy w Dolinie Odry (PLH020017) oraz Grądy Odrzańskie (PLB020002) przy wyborze wariantu przebiegu trasy kolejowej. Na trasie proponowanych wariantów znajduje się również 16 pomników przyrody.

13. Wspomniany wariant niebieski/niebiesko-pomarańczowy i zielony przebiega przez część miejscowości Kotowice i będzie się wiązał z wywłaszczeniem i wyburzeniem części domów oraz całkowitym zatraceniem obecnego charakteru miejscowości. Miejscowość zamieszkują od kilku pokoleń „starzy mieszkańcy”, którzy zostali już dotknięci kataklizmem powodzi tysiąclecia 1997r. i bardzo długą odbudową ze zniszczeń. Natomiast liczni „nowi” mieszkańcy, którzy wyprowadzili się z miasta aby zbudować domy pośród lasów i jezior to ludzie zamożni i bardzo dobrze wykształceni. Sprzeciw obu grup mieszkańców oraz wszelkie możliwe próby zapobieżenia tej lokalizacji KDP nie będą sprzyjały pracom nad nią i z pewnością przysporzą ogromnych kosztów związanych między innymi z odszkodowaniami.

14. Jako mieszkańcy nie zgadzamy się również z przeprowadzeniem odcinka linii kolejowej przez miejscowość Święta Katarzyna w zaproponowanym wariancie, zaznaczonym na załączonej mapie kolorem czerwonym, z uwagi na istniejące zagospodarowanie, tzw. wąskie gardło w rejonie zrewitalizowanej zabytkowej stacji kolejowej, oraz nowo zrealizowanej gminnej inwestycji towarzyszącej multimodalnego węzła przesiadkowego oraz skrzyżowania z drogą powiatową o ruchu bardzo dużym ruchy lokalnym oraz ponadlokalnym w sytuacji awaryjnych na DK 94 czy WOW. Obie inwestycje zrealizowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek będących własnością Skarbu Państwa, które tworzą spójny i logiczny system głębokiej przebudowy i modernizacji układu komunikacji drogowej i kolejowej w regionie podwrocławskim. Obie inwestycje objęte są zobowiązaniem utrzymania trwałości projektu, a jego naruszenie przez zmianę osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu dotyczących między innymi intensywności wykorzystania wybudowanej infrastruktury spowoduje konieczność zwrotu środków przez PKP oraz Gminę Siechnice, których wymiar będzie wynosił wraz z odsetkami kilkanaście milionów złotych, co z pewnością wpłynie uszczuplenie budżetu gminy i wydatków niezbędnych dla zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców.

15. Przebieg ten będzie również kolizyjny w rejonie miejscowości Zębice, ponieważ zgodnie z szacowanym w Prognozie SSL CPK zasięgiem występowania ponadnormatywnego hałasu obszar zlokalizowany w odległości od 50 do 150 m (pora dzienna) i do 260 m (pora nocna) od osi linii kolejowej znajdzie się w zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę znaczny stopień zurbanizowania terenu w sąsiedztwie tzw. wąskiego gardła w Świętej Katarzynie oraz Zębicach można spodziewać się, że liczba osób narażonych na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu będzie znaczna. Stąd w Prognozie SSL CPK wskazano, iż: „trasowanie przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych powinno uwzględniać przede wszystkim omijanie obszarów zwartej zabudowy mieszkalnej”.

16. Proponowany wariant nr 6 przez teren leśny znajdujący się na działkach nr 229/1, 230, 231, 232/11, 233/11, 233/13, 234, 237/4 obręb Zębice, poprzez tereny rolne (działki nr 532/3, 529/1, 529/2, 529/18, 529/19, 527 obręb Siechnice) przez las, który stanowi lokalny korytarz ekologiczny łączący tereny położone wzdłuż rzeki Zielonej z terenami zlokalizowanymi nad rzeką Oławą również nie jest do przyjęcia. Jest to trasa migracji dzików, jeleni, łosi, saren, lisów oraz bażantów o czym świadczą liczne kolizje drogowe z udziałem w/w zwierząt, które mają miejsce na tym terenie na styku z drogą krajową nr 94.

Dlatego z powyższych względów nie widzimy możliwości realizowania linii kolejowej dużych prędkości, zaproponowanej w dokumencie Strategiczne Studium Lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL CPK) przez teren gminy Siechnice, gdyż wpłynie ona niekorzystnie na zdrowie i życie jej mieszkańców.

Stworzone przez: Milan Ušák - Burmistrz Siechnic, Siechnice dnia: 8 stycznia 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Krzysztof Ciesielski Kotowice 18 stycznia 2021 r.
Jolanta Tarczewska Kotowice 18 stycznia 2021 r.
Sebastian Kwiatkowski Ratowice 18 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2021 r.
Barbara Jarząbek Siechnice 17 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 stycznia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 stycznia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 533 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.