Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
27.06 w socjalnej sieci VKotnakite zostały umieszczone zdjęcia na których 17-to latek ukraińskiego pochodzenia pokazuje środkowy palec na tle pomnika Walki i Męczeństwa na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie podczas wojny zginęło ok. 80 tys. osób.

Foto: http://piccy.info/view3/8414408/be7849626d2fb2cf20731111c69344ca/

Sprawa ta otrzymała wielki rezonans publiczny. Okazało się że ten chłopak ma na imię Władysław Kucher, jest on Ukraińcem i uczy się w technikum w Lublinie. Zamierza podjąć studia w Polsce.

Na swojej stronie w Facebook nie jednorazowo pisał że: "Polacy to sk***wysyny", "J***ać Polskę" i inne. Sporo polaków przeczytało tą nowość w gazetach oraz na stronach internetowych. I nawet kiedy już wiadomo że tą sprawą zajmuje się prokuratura i najprawdopodobniej ta osoba zostanie deportowana z Polski, podejście do Ukraińców mieszkających w Polsce się zmieniło.

Co raz więcej Ukraińców przyjeżdżają do Polski w celu nauki, studiów czy pracy. Polska przyjmuję Ukraińców, wydaje im zezwolenia na prace, możliwość pobytu, otrzymania przystojnego wykształcenia, podjęcia godnej pracy, życia w stabilnym kraju z pewnością w dniu jutrzejszym. Niestety przyjeżdżają do Polski także osoby który nie mogą zachowywać się przystojnie. W każdym kraju są idioci.

My, Ukraińcy w Polsce, wspólnota «Typowa Polska» we VKontaktie www.public.lifeinpoland.info, chcemy przeprosić wszystkich Polaków za takich idiotów jak Władysław Kucher. Prosimy traktować jego jako najgorszy przykład Ukraińców. Mamy nadzieje że podobny sytuacji nie będą wpływały na ogólne podejście do Ukraińców mieszkających lub chcących zamieszkać w Polsce.

Jeżeli jesteś Ukraińcem mieszkającym w Polsce - przekaz tą stronę dalej!

Podpisujemy się pod tym.

----------------------------------------------------------------------------------------------
27.06 в социальной сети Вконтакте были размещены фотографии на которых 17-ти летний украинец показывает срединный палец на фоне памятника Борьбы и Мученичества на территории бывшего концлагеря на Majdanku, где во время войны погибло около 80 тыс. лиц.

Фото: http://piccy.info/view3/8414408/be7849626d2fb2cf20731111c69344ca/

Это дело получило большой публичный резонанс. Оказалось что этого парня зовут Владислав Кучер, является он украинцем и учится в техникуме в Люблине. Собирается поступать в университет в Польше.

На своей странице в Facebook он не одноразово писал что: "поляки это су*ины дети", "Еб*ть Польшу" и другое. Немало поляков прочитало эту новость в газетах и на интернет ресурсах. И даже когда уже известно что этим делом занимается прокуратура и вероятнее всего этот человек будет депортирован из Польши, подход к украинцам, которые проживают в Польше, изменился.

Все больше украинцев приезжают в Польшу с целью науки, учебы или работы. Польша принимает украинцев, выдает им разрешения на работу, возможность пребывания, получения образования, выполнения достойной работы, жизни в стабильной стране уверенности в завтрашнем дне. К сожалению приезжают в Польшу также лица который не могут вести себя подобающе. В каждой стране есть идиоты.

Мы, украинцы в Польше, сообщество "Типичная Польша" в Вконтакте - www.public.lifeinpoland.info, хотим извиниться перед всеми поляками за таких идиотах как Владислав Кучер. Мы просим трактовать его как наихудший пример украинцев. Мы надеемся что похожие ситуации не будут влиять на общий подход к украинцам, которые проживают или хотят, проживать в Польше.

Если ты являешься украинцем, который проживает в Польше, - перевод той сторону дальше!

Мы подписываемся под этим.

Stworzone przez: Mykhailo Dobrochaiev, Warszawa dnia: 29 czerwca 2015 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 21 listopada 2015 r.
Hryschenko Olexander Warszawa 23 lipca 2015 r.
Andrii Yashchenko Katowice 30 czerwca 2015 r.
Olena Nikolenko Tulczyn 30 czerwca 2015 r.
Полина Певцова Город Чернигов,украина 30 czerwca 2015 r.
Denys Bykovskyi Lublin 30 czerwca 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 czerwca 2015 r.
Alina Suszczyk Ukraina 30 czerwca 2015 r.
Anton Miniailo Łódź 30 czerwca 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 czerwca 2015 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 35 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.