Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Rybnik, 14.10.2020 r.

Nauczycielki Przedszkola
Miasta RybnikPrezydent Miasta Rybnik
Piotr Kuczera


PETYCJA

Na podstawie Deklaracji Praw Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959r., Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ 20 listopada 1989r. oraz Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego z najnowszymi zmianami wnosimy petycję
w temacie usunięcia stanowiska pracy: „pomoc nauczyciela” w najmłodszej grupie wiekowej we wszystkich placówkach w mieście Rybnik.


UZASADNIENIE

Mając na względzie harmonijny rozwój dziecka, a także w trosce o jego bezpieczeństwo postanawiamy wystosować ową petycję. Jako nauczyciele/wychowawcy wyrażamy nasze niezadowolenie z planowanych działań. Nie zgadzamy się na zwolnienie pracownika piastującego stanowisko: „pomocy nauczyciela”. Pracując na co dzień z grupą 25 dzieci pragniemy, by każe czuło się dostrzeżone, bezpieczne i zadowolone. Nie ukrywamy, iż dzięki obecności „pomocy” jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele lepsze efekty, które rzutują na wychowanie i edukację tych najmłodszych. Każdego dnia stykamy się z wieloma sytuacjami, gdzie jeden nauczyciel w grupie 2,5 i 3 latków musiałby jednocześnie być w łazience, przy stolikach i na dywanie. Dzięki wsparciu ze strony „pomocy nauczyciela” możemy edukację w owej grupie prowadzić na najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Najmłodsza grupa wiekowa wymaga szczególnej opieki. Być może dla osób, które nie pracują w placówkach oświatowych sprawa jest stricte natury finansowej – potrzeba oszczędności, więc zabieramy. Ale dlaczego kosztem zdrowia psychicznego i prawidłowego rozwoju tych najmniejszych?! Podejmując takie kroki należałoby zrobić rozeznanie wśród osób, których to dotyczy – Rodziców i Nauczycieli. Czujemy się podwójnie poruszone, gdyż nie jedna z nas oprócz tego,że jest nauczycielką przedszkola jest również, a może przede wszystkim matką. Każda matka wie, jak tak małe dziecko przywiązuje się do osób, które widzi codziennie przez kilka godzin. Niejednokrotnie „taka Pani Beatka czy Ilonka” jest na wagę złota, gdy trzeba otrzeć łzę czy pogłaskać na leżaczkach. Te kobiety oddają dzieciom nie tylko czas, ale i serce. Nie zabierajmy dzieciom kogoś, dzięki komu mogą lepiej i bezpieczniej funkcjonować w grupie.
We wspominanych wyżej dokumentach znajdziemy wiele adnotacji nt. troski o dobro, harmonijny rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Poniżej przytoczmy kilka przykładów:
z Deklaracji Praw Dziecka:

Zasada 7 - Dziecko ma prawo do nauki; nauka ta jest bezpłatna i obowiązkowa, przynajmniej w zakresie szkoły podstawowej. Dziecko powinno otrzymać takie wychowanie, które podnosi jego kulturę ogólną i umożliwia mu, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej, a także stanie się pożyteczną jednostką społeczeństwa . Osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka i kierowanie nim powinny mieć na względzie jego dobro; odpowiedzialność ta spada przede wszystkim na rodziców. Dziecku należy dać wszelkie możliwości do zabaw i rozrywek, które powinny zmierzać do tych samych celów co nauka; społeczeństwo i władze państwowe powinny ułatwić korzystanie z tego prawa.
Zasada 8 - Dziecko powinno zawsze mieć pierwszeństwo do ochrony i pomocy

z Konwencji o Prawach Dziecka:

Art. 18.
1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. 2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów
i usług w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione.

z Podstawy Programowej:
Zadania, a w szczególności:

1)Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2)Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.


Zwracamy się z prośbą zmianę decyzji w sprawie usunięcia stanowiska „pomocy nauczyciela” w rybnickich przedszkolach. Jesteśmy przekonani, iż można znaleźć inne rozwiązanie. Nie pozbawiajmy dzieci kogoś, kto och rozumie i niejednokrotnie jest „ich cieniem i Aniołem Stróżem” oraz kimś, kto jest zawsze krok przed nimi.
Do petycji dołączamy podpisy ze wszystkich placówek podlegających pod Organ Prowadzący – Miasto Rybnik.

Prosimy o pozytywne rozparzenie naszej petycji.

Nauczyciele rybnickich przedszkoli.

Stworzone przez: Magdalena Boehm, Rybnik dnia: 11 października 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Barbara Gorzkowska Rybnik 21 października 2020 r.
Aleksandra Golus Bełk 21 października 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 października 2020 r.
Katarzyna Paździorek Rybnik 20 października 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 października 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 października 2020 r.
Jacek Sawicki Iława 20 października 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 października 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 października 2020 r.
Dominika Beszta-Borowska Żory 20 października 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 601 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.