Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do
Gdynia, dn. 24.06.2017

Prezydent Miasta Gdyni
Sz.P. Wojciech Szczurek
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Szanowny Panie Prezydencie
W związku z udostępnieniem przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz GDDKiA w Gdańsku, w dniach 24-25.06.2017, odcinków dróg publicznych na korzyść firmy Lang Team, będącej organizatorem imprezy kolarskiej pn. "mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym", proszę o następujące informacje:
- Na jakiej podstawie prawnej drogi publiczne będące pod zarządem ZDiM Gdynia zostały wydzierżawione przez prywatnego organizatora imprezy kolarskiej?
- Czy Miasto Gdynia, bądź jednostki podległe, otrzymają z tytułu ww. udostępnienia dróg wynagrodzenie?
- Czy Miasto Gdynia, bądź jednostki podległe, planuje wypłatę odszkodowań uprawnionym użytkownikom dróg za udokumentowane koszty poniesione w związku z ograniczeniem dostępu do dróg publicznych?
UZASADNIENIE
Firma Lang Team działa na rynku jako prywatny podmiot o osobowości prawnej (KRS 0000033679) jako organizator imprez o charakterze sportowym, co oznacza, że jej działalność ma na celu wypracowanie zysku. Z uwagi na przychody z reklam, w interesie organizatora jest zapewnienie przejazdu zawodników w centrum miasta, co jednak powoduje istotne ograniczenia w dostępie mieszkańców do publicznej infrastruktury drogowej.
Powstaje pytanie, czy Miasto Gdynia, poprzez jednostki podległe, ma prawo użyczać prywatnemu przedsiębiorcy na wyłączność infrastrukturę drogową na takich samych zasadach jak np. amfiteatr lub salę koncertową. W regulaminie ZDiZ w Gdyni nie została uwzględniona możliwość dzierżawy całych odcinków dróg (a jedynie tzw. zajęcie pasa drogowego).
Co prawda w Ustawie Prawo Drogowe, rozdz.5, oddz.5, wskazano warunki szczególnego wykorzystania dróg, jednak w opinii niżej podpisanych nie zostały one spełnione. W szczególności, uchybione zostały zapisy Art. 65c p.2 stanowiące o konieczności odmowy wydania zgody w przypadku:
a) gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości
b) impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego
W przedmiotowej sprawie organ wydający zgodę na udostępnienie dróg, tj. ZDiZ w Gdyni, mimo pełnej możliwości zorganizowania objazdów poza terenem zabudowanym, działając w interesie organizatora wydarzenia, doprowadził do paraliżu niektórych dzielnic miasta oraz spowodował zagrożenie zdrowia wśród uczestników ruchu drogowego a także spowodował u poszkodowanych sumaryczną szkodę materialną odpowiadającą definicji mienia wielkiej wartości.
Zasadne zatem jest wezwanie podmiotu odpowiedzialnego, tj. Prezydenta Miasta Gdyni, do wskazania podstawy prawnej udostępnienia drogi publicznej na korzyść prywatnej spółki Lang Team, pod rygorem złożenia do prokuratury zawiadomienia o wydaniu niezgodnej z obowiązującej prawem decyzji administracyjnej oraz spowodowaniu szkody wobec niżej podpisanych.

Stworzone przez: Adam Szulczewski, Gdynia dnia: 25 czerwca 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 26 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 czerwca 2017 r.
Paweł Nowakowski Gdynia 26 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 czerwca 2017 r.
Anna Grabowska Gdynia 25 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 czerwca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 czerwca 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 22 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.