Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Apel kierujemy do wszystkich mieszkańców, którzy czują się zagrożeni opisaną inwestycją!
Petycja posłuży do przedstawienia społecznego punktu widzenia Panu Wójtowi Gminy Kleszczewo.

Dotyczy: planowanej budowy tuczarni na działce ewidencyjnej XXX/Y
w miejscowości Gowarzewo przez Panów Grzegorza Z. i Marcina Z.

Z wielkim niepokojem i ubolewaniem, mając na uwadze zdrowie i warunki życia oraz zamieszkiwania mieszkańców Gowarzewa przyjęliśmy informację, że została wydana przez Wójta Gminy Kleszczewo pozytywna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa tuczarni na działce ewidencyjnej XXX/Y.
Decyzja ta stanowi otwartą drogę dla inwestora do rozpoczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wspomniana decyzja została wydana na podstawie pozytywnych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Na marginesie należy dodać, że absurdem prawnym jest to, że przy tego typu inwestycjach i wydawanych opiniach czy decyzjach czynnik ludzki nie jest brany pod uwagę. Do dnia dzisiejszego nie ma uregulowań prawnych dotyczącej ustawy odorowej!
Budowa tego rodzaju chlewni na 960 sztuk warchlaków oraz 960 sztuk tuczników w bliskim otoczeniu naszych zabudowań w znacznym stopniu przyczyni się do pogorszenia warunków życia mieszkańców Gowarzewa oraz sąsiednich miejscowości takich jak Szewce, Tulce, Siekierki oraz Kruszewnia. Powstałe już tego typu inwestycje na terenie naszego powiatu spowodowały ogromne problemy ludzi mieszkających w ich najbliższym sąsiedztwie, o czym piszemy poniżej.
Przemysłowa hodowla zwierząt, bo o takiej tu mówimy, będzie źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powstałego z procesu rozkładu odchodów zwierzęcych tj. szkodliwego amoniaku, siarkowodoru oraz metanu. Związki te są szczególnie złowonne i będą znacznie wpływały na jakość i warunki naszego życia oraz ludzi mieszkających w bliskim jej sąsiedztwie (oddziaływanie odoru ocenia się w badaniach jako znaczące w promieniu kilku, a nawet 10 kilometrów od źródła).
Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi ogromne zagrożenie mikrobiologiczne. Wśród bakterii, jakie mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać wraz z powietrzem są: gronkowce, pałeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorodne grzyby i organizmy pasożytnicze takie jak tasiemce.
Powstająca w trakcie bezściółkowej produkcji trzody chlewnej gnojowica – w porównaniu do obornika wykazuje dużo wyższą mineralizację i znacznie większą zawartość zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Tym samym wiąże się z nią wyższe zagrożenie ekologiczne. W przedmiotowej inwestycji zaplanowany jest zbiornik na gnojowicę o pojemności około 5000 m3. Gnojowica ta będzie później musiała być zagospodarowana przez inwestora, zapewne do nawożenia pól na okolicznych terenach. Odór z gnojowicy będziemy przy wietrze wiejącym z różnych stron wdychać wszyscy bez wyjątku!!!
Przeprowadzone badania przez zespół badawczy Health Risk Managment and Communitcation wykazały bezpośredni związek pomiędzy sąsiedztwem chlewni a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych w postaci bólu głowy, kaszlu, piekących i łzawiących oczu u ludzi mieszkających w jej pobliżu. Ponadto, częstymi objawami są także nudności, stres, chrypka, kołatanie serca, zawroty głowy, astma u dzieci oraz podwyższone ciśnienie krwi.
Na podstawie setek opinii mieszkańców na terenie naszego kraju, gdzie podobne tuczarnie powstały, przewijały się zdania o braku możliwości przewietrzania mieszkań i domów z uwagi na straszliwy odór. Wywieszane ubrania po praniu przechodziły smrodem gnojowicy. Problem ten potęgował się jeszcze bardziej w okresie letnim. Dodatkowo, w wyniku użytkowania pojazdów ciężarowych transportujących i odbierających zwierzęta z chlewni, transportujących paszę, gnojowice, ścieki bytowe, padlinę zwiększy się poziom hałasu. Tuczarnia będzie funkcjonowała całodobowo przez siedem dni w tygodniu!
Poza aspektami związanymi z nieznośnym odorem, przy tego typu przedsięwzięciach częstym zjawiskiem jest rozwój gryzoni, w tym głównie szczurów oraz plagi much, które niosą ze sobą dodatkowe choroby takie jak między innymi choroba Weila czy gorączka krwotoczna.
Nadto, poza aspektami zdrowotnymi, mieszkańcy objęci negatywnym oddziaływaniem chlewni muszą liczyć się z realnym spadkiem wartości swoich nieruchomości. Na skutek zmniejszenia atrakcyjności lokalizacji ograniczona jest jakakolwiek inna działalność gospodarcza, rozwój agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Jest to zatem okoliczność całkowicie niwecząca rozwój lokalny znacznego fragmentu gminy, dodatkowo uatrakcyjnianego przecież aktualnie trwającą inwestycją drogową Powiatu Poznańskiego w drogę Kleszczewo-Gowarzewo-Swarzędz. Jest to wyrok dla gminy!
W tym miejscu chcielibyśmy zadać pytanie dlaczego zyski jednego inwestora mają pierwszeństwo przed takimi wartościami jak komfort życia i zdrowie wielu tysięcy ludzi? Absurdem społecznym i obyczajowym jest fakt, że Inwestorzy są, według powszechnej wiedzy, od kilkudziesięciu lat członkami społeczności lokalnej, zamieszkując Gowarzewo od pokoleń! Miejscowość i gmina ewoluują, w ostatnich 10 latach w Gowarzewie w efekcie suburbanizacji nastąpiło zwiększenie liczby ludności z około 500 do ponad 2000. Miejscowość zasilają dominujący już zdecydowanie w strukturze demograficzno-społecznej mieszkańcy napływowi z Poznania. Lecz nie tylko oni wyrażają głośny sprzeciw przeciwko brakowi szacunku wobec zasad współżycia społecznego: tym samym głosem mówią rolnicy, odwieczni sąsiedzi Panów Z., a więc mieszkańcy będący tu od pokoleń!
Zapowiadamy solidarnie, że w przypadku zrealizowania karczemnej inwestycji wstąpimy w sądowy spór zbiorowy z Panami Z. oraz podejmiemy wszelkie kroki o charakterze prawnym, organizacyjnym, badawczo-naukowym, społecznym i medialnym, aby nie tylko cała Aglomeracja Poznańska, ale również kraj dobrze wiedział o poczynaniach i postawie społecznej Panów Grzegorza i Marcina Z. Jesteśmy gotowi organizacyjnie i mamy stosowne kontakty osobiste, by sprawę odpowiednio nagłośnić. Przede wszystkim wstąpimy na drogę sporu prawnego
(w formule sporu zbiorowego lub setek indywidualnych spraw cywilnych) w zakresie zapłaty sowitych odszkodowań przez Inwestorów na rzecz wszystkich właścicieli nieruchomości. Jesteśmy zdeterminowani, aby założyć stowarzyszenie i zatrudnić najlepszych prawników, po to, żeby przypomnieć Panom Z., że funkcjonują w społeczności a nie na bezludnej wyspie, a to do czegoś zobowiązuje i wymaga stosownego zachowania! Jak można wywoływać konflikt społeczny na taką skalę, nie oglądając się na niczyje racje i prawa do normalnego życia oraz zamieszkiwania?! Jest to obraz skrajnej ignorancji Panów Z., którzy wiedzą jak każdy, że wiatry w Polsce wieją z zachodu i północnego-zachodu, co oznacza przy planowanej lokalizacji inwestycji precyzyjny, nieustanny atak duszącym odorem wszystkich mieszkańców naszej wsi i sąsiadujących miejscowości! Nieobca jest nam działalność badawcza, która wielokrotnie w Polsce pozwoliła udowodnić na bazie obserwacji twardych faktów, że zmniejszenie wartości rynkowej w zakresie immisji na nieruchomości w otoczeniu szkodliwej inwestycji prowadzi do należnych odszkodowań.
Podejmiemy wszelkie działania mieszczące się w zakresie prawa, torpedujące pomysł zniszczenia życia lokalnej społeczności przez dwóch Panów, widzących wyłącznie swój portfel i czubek własnego nosa!

Jako mieszkańcy gminy Kleszczewo płacimy podatki i mamy prawo decydować, w jakich warunkach przyjdzie nam żyć. Pragniemy nadmienić, że ochrona zdrowia jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami gwarantowanymi konstytucyjnie. Chcemy tylko normalności i ludzkiego szacunku.
Konkludując, jako mieszkańcy Gowarzewa stanowczo sprzeciwiamy się budowie tego typu obiektu w pobliżu naszych domostw i wzywamy do przeprowadzenia spotkań, konsultacji społecznych przez Wójta i Urząd Gminy Kleszczewo, począwszy od niezwłocznego zorganizowania zebrania wiejskiego w świetlicy w Gowarzewie, ale też mediowania w naszym imieniu w rozmowach z Inwestorem oraz podjęcia wszelkich dalszych kroków mających na celu rzeczowe przekazanie zagrożeń, z jakimi przyjdzie nam żyć, a także UŚWIADOMIENIA PANOM Z. SKALI I ZAKRESU REAKCJI SPOŁECZNEJ, jeśliby takowa tuczarnia powstała. Prosimy uprzejmie o ustosunkowanie się do naszych obaw zawartych w niniejszym piśmie.

Stworzone przez: Sławomir Palicki I Łukasz Wróbel, Gowarzewo dnia: 11 maja 2018 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Marcin Ugorny Poznań 25 lutego 2021 r.
Krzysztof Kucharski Kleszczewo 25 lutego 2021 r.
Edyta Przybylska Tulce 25 lutego 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lutego 2021 r.
Piotrdobroch Poznań 25 lutego 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lutego 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lutego 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lutego 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lutego 2021 r.
Justyna Wronka Bukowska Kostrzyn 25 lutego 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 1355 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.