Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My niżej podpisani Mieszkańcy Trzebini,
zwracamy się z petycją do Burmistrza Miasta Trzebini Jarosława Okuczuka o podjęcie w Radzie Miasta Trzebini inicjatywy uchwałodawczej o wyjściu Gminy Trzebinia z Międzygminnego Związku "Gospodarka Komunalna", z dniem 31 grudnia 2022r., czyli w dniu wygaśnięcia bieżących zobowiązań ZM KG.

Wyjście Gminy Chrzanów z Międzygminnego Związku w dniu 19.03.2021 r., gminy Związku o największym potencjale finansowym i ludnościowym, de facto pozbawiło sensu dalsze funkcjonowanie Związku, więc i dalszego trwania w nim Gminy Trzebinia. Jednocześnie prawie dwuletni horyzont czasowy wygaszania Związku, jest czasem wystarczającym na przygotowanie Trzebini przez Burmistrza, na przejęcie przez Gminę jej zadania własnego.

Pomimo decyzji chrzanowskich Radnych, aktualne pozostają znane argumenty za wyjściem Trzebini ze Związku: jej struktura jako gminy miejsko-wiejskiej, którą tworzą głownie sołectwa i osiedla o relatywnie nieduże osiedla większego zagęszczenia, co przekłada się zadowalający poziom segregacji śmieci i możliwość jej efektywnego egzekwowania, jednolite skupiska stref produkcji i usług, pozwalające na efektywne objęcie ich spójnym systemem odbioru śmieci.

Przejęcie wreszcie przez Gminę jej zadania własnego, jaką jest gospodarka odpadami w ramach prac odpowiedniego merytorycznego wydziału Urzędu Miasta Trzebini, w ramach bieżącego stanu zatrudnienia, pozwoli Jej uelastycznić procedurę wyłaniania wykonawców usług.

Gmina Trzebinia, organizacyjnie podzielona na kilka stref zawierających jej sołectwa, osiedla czy ich grupy, pozwoli prowadzić kilka procedur przetargowych na odbiór odpadów, co umożliwi dostęp do postępowań mniejszym firmom. Zaistnienie konkurencji cenowej pomiędzy podmiotami zainteresowanych odbiorem śmieci, doprowadzi do trwałego zahamowania dalszego wzrostu cen za odbiór naszych odpadów.

W związku z powyższym, My, Mieszkańcy Trzebini, kierujemy się do Burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w Radzie Miasta Trzebini, mającej na celu wyprowadzenie Gminy Trzebinia ze Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, z dniem 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zaznaczamy, że w przypadku braku przychylności Władz Gminy do niniejszego apelu, Mieszkańcy Trzebini podejmą własną inicjatywę uchwałodawczą w celu wprowadzenia przedmiotowej uchwały.


Emil Krawczyk

Stworzone przez: Emil Krawczyk, Trzebinia dnia: 19 marca 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 8 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 marca 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 marca 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 marca 2021 r.
Margareta Jedlińska Trzebinia 26 marca 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 35 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.